U bent hier: Uitgangspunten»startpagina»Waar staan wij voor

Waar staan wij voor


De school als leefgemeenschapU wilt als ouders graag, dat we goed onderwijs geven. Dat is uiteraard ook ons streven. Voorop staat dan dat het kind zich thuis voelt op school. Onze school besteedt daarom naast de opdracht het leren te bevorderen ook aandacht aan de volgende zaken:

  • We willen het kind in zijn totaliteit ontwikkelen.
  • We willen het kind respect en solidariteit bijbrengen.
  • We willen het kind leren inzien wat zijn/haar mogelijkheden en beperkingen zijn.
  • We willen het kind gevoelig maken voor de religieuze kant van het leven.

Pedagogisch klimaat
Voor ieder kind moet het mogelijk zijn zich optimaal te kunnen ontplooien. Tevens willen we de kinderen structuren bieden, waar ze die niet uit zichzelf hebben. Het team van onze school draagt de leerlingen een warm hart toe. Wij realiseren ons ook, dat het noodzakelijk is consequent en vrij strikt regels te hanteren. Wij bieden onze kinderen structuur met deze regels, én wat er gebeurt als zij zich er niet aan houden. De ervaring heeft ons geleerd dat de kinderen een consequente, liefdevolle houding van de leerkracht waarderen en er goed bij kunnen werken. De regels zoals hierboven bedoeld zijn vaak zeer alledaagse, eenvoudige punten, zoals bijvoorbeeld: waar mag je voetballen; waar mag je tijdens het buitenspelen niet komen; iemand uit laten praten tijdens een klassengesprek, enz. De inrichting van de lokalen met in de lagere groepen een poppenhoek, een zandwatertafel, e. d. draagt zeker bij tot een goede sfeer en tot optimale ontplooiing.
Bij slecht weer spelen de kinderen binnen en wordt er extra aandacht besteed aan gezellig samen-spelen. In iedere klas zijn veel gezelschapsspelletjes en puzzels aanwezig. Ook op de vrijdagmiddag wordt hier extra aandacht aan besteed.

Leerresultaten
Wij willen onze leerlingen voorbereiden op het vervolgonderwijs met dien verstande, dat gekozen wordt voor die vorm van vervolgonderwijs waarbinnen het kind optimaal kan functioneren. Nadat de leerling zich in de voorafgaande jaren heeft kunnen ontwikkelen tot het voor hem/haar hoogst haalbare niveau wordt in de schoolverlatergroep bekeken welke vorm van voortgezet onderwijs voor deze leerling het meest geschikt is. Hierbij houden we rekening met het niveau van de leerling op het gebied van de vakken lezen, rekenen, schrijven en taal, maar ook wat betreft handvaardigheid. Tevens houden we rekening met de persoonlijkheid van het betreffende kind, met de mate van zelfstandigheid, met de leeftijd, met de wensen van de ouders en van het kind zelf, en vanzelfsprekend ook met de eisen van de scholen voor voortgezet onderwijs. Ontwikkeling in zijn totaliteit.
Een kind leert niet alleen rekenen en taal. Wil hij/zij in de maatschappij slagen dan moet er aan meer voorwaarden worden voldaan. Zo moet een kind zelfstandig tot iets in staat zijn, verantwoording voor zijn eigen gedrag kunnen aanvaarden, enz. We vatten dit samen onder het begrip sociaal-emotionele ontwikkeling. Vanuit die gedachte proberen we

  • de zelfstandigheid te bevorderen,
  • sociale vaardigheden aan te leren;
  • de zelfredzaamheid te stimuleren;
  • emoties leren beheersen of uiten;
  • verantwoording leren dragen,
  • samenwerken te stimuleren

Respect en solidariteit

Onze leerlingen hebben verschillende achtergronden. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen respect hebben voor elkaars mening en kennis nemen van elkaars culturele gewoonten. Ook moeten leerlingen leren rekening te houden met elkaar, elkaar ruimte geven.

Mogelijkheden en beperkingen

Voor veel kinderen dringt langzamerhand het besef door dat ze niet alles kunnen. Ze ervaren dat ze achter zijn in bepaalde vakken, niet zo snel kunnen reageren op situaties, enz. De school wil de kinderen helpen een reëel zelfbeeld te ontwikkelen, waarbij te hoge verwachtingen worden bijgesteld en ze, ondanks hun beperkingen, plezierig en positief aan hun toekomst werken.

Religieuze gevoeligheid

Via de verhalen over Jezus zijn we op het spoor gekomen van een aantal waarden en normen. We willen de leerlingen vertrouwd maken met deze christelijke waarden en hen leren hiermee te werken.