U bent hier: startpagina»MR

MR

Agenda MR vergadering 29 januari 2015

Agenda MR vergadering 17 april 2014

Medezeggenschapsreglement MR

De medezeggenschapsraad.

 

De medezeggenschapsraad is binnen de school het officiële orgaan dat personeel en ouders vertegenwoordigt. Dit orgaan beïnvloedt en toetst het beleid dat een school voert. In 1992 is de Wet Medezeggenschap Onderwijs (W.M.O.) in werking getreden. Zij weerspiegelt de  ontwikkelingen op het terrein van medezeggenschap in de maatschappij. Ouders en personeel zijn belanghebbenden van de schoolorganisatie. Daarom hebben zij recht op medezeggenschap en op de mogelijkheid om mee te praten over de beleidsontwikkeling van de school. De samenstelling van onze MR staat in de jaarkalender.
Sinds enkele jaren bestaat er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van alle scholen die bij het Katholiek Onderwijs Enschede zijn aangesloten. In deze G.M.R. worden vooral schooloverstijgende zaken besproken en kwesties die gemeenschappelijk zijn voor alle scholen.

De gemeenschappelijke MR (GMR)

 

Wat is de GMR en wat doet de GMR?

 

Elke school heeft een MR, daarnaast is er bovenschools ook een GMR. GMR staat voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de medezeggenschapsraad voor alle scholen van de St. Koe samen. De GMR houdt zich bezig met bovenschoolse aangelegenheden, dus zaken die alle scholen aangaan. Onderwerpen die besproken worden zijn o.a. het vakantierooster, bestuursformatie beleidsplan, financieel beleidsplan enz.  Zaken die alleen één school aangaan horen thuis bij de MR van de desbetreffende school.

 

De GMR heeft afhankelijk van het onderwerp in een groot aantal zaken adviesrecht of instemmingsrecht. Bij adviesrecht kan de GMR advies geven, het schoolbestuur moet daarop serieus reageren, het schoolbestuur hoeft dit advies echter niet over te nemen. Dit ligt anders bij instemmingsrecht, het schoolbestuur kan zonder instemming van de GMR het besluit niet nemen. Afhankelijk van het onderwerp wordt advies of instemming gevraagd aan de ouder- en/of personeelsgeleding.

 

De GMR vergadert minimaal zes maal per gezamenlijk op het bestuurssecretariaat. Een eerste deel zonder de algemeen directeur en het tweede deel met. De algemeen directeur geeft in het tweede deel toelichting bij de agenda punten en beantwoordt de vragen die vanuit de (G)MR komen.

 

Voor meer informatie over de (G)MR is te vinden op www.infowms.nl en www.medezeggenschapsraden.nl . Ook is er op elke school het ‘zakboek medezeggenschap’ aanwezig.

 

 

 marcel Ik ben Marcel Bakker. Sinds een aantal jaar ben ik leerkracht van groep 8 op onze mooie school. Naast het lesgeven, wat ik met veel plezier doe, zet ik mij ook in voor ICT werkzaamheden op school. Ik ben vanaf dit schooljaar ook lid van de MR geworden omdat ik het belangrijk vind om mee te denken over hoe we de school vormgeven en hoe we dit eventueel kunnen verbeteren. Ik ben voorstander van een open en duidelijke dialoog daarom wil ik iedereen dan ook verzoeken om vooral vragen en opmerkingen te ventileren en er niet mee te blijven zitten.
 Margret Mijn naam is Margret Grashof. Ik ben sinds augustus 2014 leerkracht bij de kleuters op de St. Gerardusschool.
Vanaf september 2015 ben ik lid van de MR. Ik hoop, door deel te nemen aan de MR, een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere kwaliteitsontwikkeling van de school. Ik probeer ook op te komen voor de belangen van onze achterban en het algemeen belang van de school.
Mijn naam is Yvette Smeets en ben moeder van 4 kinderen; Jules Arthur Maud en Daphne. Alle 4 de kinderen zitten op de Gerardusschool. Wij, als ouders, vinden het erg belangrijk om mee te denken en te kijken in het leerproces. Er komt zo ontzettend veel meer bij kijken dan je zou denken. Inmiddels ben ik voorzitter van de MR, wat ik met veel plezier doe. Ik hoop dat wij (als MR) een goede samenwerking tussen de ouders, leerkrachten en kinderen kunnen creëren.
Harry Ik ben Harry Postma, vader van Fay, Clea, Loren en Noreen. Ik ben werkzaam als senior software-ontwikkelaar bij TUI Nederland, te Enschede. Sinds 2014 ben ik lid van de MR, omdat ik graag wil meedenken en adviseren over diverse vraagstukken waar de school mee te maken heeft, zoals communicatie tussen school en ouders en veiligheid in en rondom school.
Nu ik lid ben van de MR, kom ik er achter dat er veel vraagstukken te bediscussiëren zijn over de meest uiteenlopende onderwerpen. En bovenal dat de MR niet alleen adviseert, maar ook instemming heeft op bepaalde onderwerpen. Voor mij is het lidmaatschap van de MR een eye opener voor wat er allemaal afspeelt in de omgeving waar onze kinderen opgroeien en kennis opdoen en de kans om mee te werken deze omgeving zo goed en prettig mogelijk te vormen.
Remon Ik ben Remon van der Straat, vader van 3 kids, Britt, Ties en Thije. Sinds een half jaar zit ik in de MR. Ik hoop dat de MR een goede schakel kan zijn tussen hetgeen ouders vinden en het beleid van de school. Samen ervoor zorg dragen dat onze kinderen een basis mee krijgen voor een goede toekomst is mijn motivatie om mee te doen binnen de MR.