U bent hier: startpagina»Ouders en school

Ouders en school

De betrokkenheid van ouders

Ouders kunnen op heel veel verschillende manieren betrokken worden bij het functioneren van een school. Uw belangstelling voor de school wordt door ons zeer op prijs gesteld. Deze belangstelling kan wederzijds worden gestimuleerd en uit zich dan bijvoorbeeld in het actief helpen bij allerlei werkzaamheden, door op de hoogte te blijven van allerlei zaken en door mee te doen aan activiteiten voor kinderen en ouders.

Informatievoorziening aan ouders

Naast de gesprekken die er plaats vinden, tussen leerkrachten en ouders over individuele kinderen, houden wij u ook op andere manieren op de hoogte. Dit gebeurt o.a. door middel van:

 

 • de schoolkalender, die u aan het begin van elk nieuw schooljaar ontvangt.
 • de nieuwsbrief, die elke veertien dagen zal verschijnen met het meest actuele nieuws.
 • de website ‘www.skoe.nl/liduina’ die informatie van de K.O.E.-scholen bevat en dus ook een actueel beeld van de St. Liduina geeft.
 • de diverse ouderavonden.
 • Digiduif
 • Facebook

Verder kunt u als ouders in voorkomende gevallen altijd contact opnemen met de groepsleerkracht of de directie. Voor en na schooltijd is er in principe gelegenheid om de groepsleerkracht te spreken. Denkt u meer tijd nodig te hebben, maak dan even een aparte afspraak.

Aan het begin van het schooljaar wordt er voor alle groepen apart een informatieavond gehouden. Op deze avond krijgt u uitleg over de werkwijze binnen de verschillende groepen. U kunt zich dan tevens opgeven voor allerlei klussen en werkzaamheden als zogenaamde ‘hulpouder’. Gedurende het schooljaar zijn er op gezette momenten specifieke ouderavonden, wanneer de situatie in de groep er aanleiding toe geeft (bijvoorbeeld in verband met de 1e Heilige Communie of de jeugddriedaagse). De exacte data staan op onze kalender vermeld.

Inspraak en hulp van ouders

De school doet regelmatig een beroep op ouders, ouderraad en medezeggenschapsraad. Uw hulp stellen wij zeer op prijs bij o.a. de organisatie van binnensschoolse maar ook buitenschoolse activiteiten zoals bijvoorbeeld de sportdag en allerlei vieringen. Ouders helpen verder bij het overblijven en worden ingezet als verkeersbrigadier. Ook in de verschillende groepen is regelmatig hulp nodig bij werklessen. In de onderbouw bijvoorbeeld bij taalactiviteiten (al dan niet in combinatie met computers) en in de groepen 3 tot en met 6 bij het niveau lezen.
Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar geven de leerkrachten uitleg over de gewenste ouderhulp en kunnen de ouders zich op inschrijflijsten aanmelden. Daarnaast zijn er vaste werkgroepen voor de hele school zoals een liturgiegroep, een decoratiegroep, bibliotheekouders. We werken binnen school met een coördinator voor de hulpouders. Indien u belangstelling heeft voor één van de bovengenoemde groepen, kunt u zich opgeven bij de contactpersoon (zie verder hoofdstuk 10).
Wij hebben als school de ervaring dat door allerlei activiteiten er een goede samenwerking tussen ouders en team ontstaat. Dit komt uw kind(eren) uiteindelijk ten goede.

De ouderraad

De ouderraad (OR) stelt zich ten doel de samenwerking tussen de ouders, schoolbestuur en medezeggenschapsraad (MR) te bevorderen, dit met het oog op de verantwoordelijkheid van de ouders voor dat deel van de opvoeding dat op school wordt gegeven. De raad tracht dit doel te bereiken door:

 • aan de ouders kennis en inzicht op het gebied van het onderwijs te geven en mede daardoor hun daadwerkelijke betrokkenheid bij de school van hun kinderen te bevorderen.
 • het houden van informatieve klassen
 • en/ of ouderavonden.
 • het instellen van werkgroepen.
 • het voeren van acties ten behoeve van de eigen of andere school of scholen.
 • het organiseren van activiteiten die strekken tot bevordering van de goede gang van het onderwijs en het welzijn van de leerlingen.

Aan het eind van ieder schooljaar organiseert de ouderraad verkiezingen teneinde de ontstane vacatures binnen haar geleding op te vullen. Uitgaande van een samenstelling van circa 12 leden, treden er elk jaar ongeveer 3 leden af, tenzij zij zich herkiesbaar stellen voor een volgende periode. Omtrent de kandidaatstelling ontvangt u bijtijds bericht. Voor de samenstelling van de huidige OR verwijzen wij naar de Liduinakalender.

De medezeggenschapsraad

Het schoolbestuur is verplicht te zorgen voor het instellen van een medezeggenschapsraad (MR) en het vaststellen van een reglement. In dit MR-reglement is de medezeggenschap geregeld. De raad heeft ten doel de diverse geledingen (ouders en personeel) medezeggenschap te geven in het schoolbeleid. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden; drie leden zijn gekozen uit en door ouders en drie door en uit het personeel. De samenstelling van de huidige MR staat vermeld in de Liduinakalender.
Om u een indruk te geven van de taken en bevoegdheden van de MR van onze basisschool volgen hierna enkele punten uit het MR-reglement.

 • De MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.
 • De MR heeft in het algemeen tot taak in de school te waken tegen discriminatie op welke grond dan ook.

In het MR-reglement zijn twee artikelen opgenomen over het adviezen instemmingsrecht. De MR heeft adviesrecht aangaande een aantal besluiten van het schoolbestuur. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • een verandering van de grondslag van de school.
 • de deelname of beëindiging van deelname aan een onderwijskundig project of experiment.
 • de fusie van de school met een andere school.
 • de nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school.
 • de aanstelling van de schoolleiding.
 • de vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de aanstelling van de schoolleiding en het overige personeel.
 • de vakantieregeling.

Wanneer het bestuur het om wat voor reden niet eens is met een advies van de MR dient zij haar standpunt met redenen omkleed aan de MR mee te delen.
Voor een aantal belangrijke besluiten heeft het schoolbestuur de instemming nodig van de MR. Dit betreft onder andere de volgende punten:

 • een verandering van de doelstellingen van de school.
 • het vaststellen of wijzigen van het schoolplan.
 • het vaststellen of wijzigen van regels op het gebied van de veiligheid en de gezondheid van leerlingen en personeel.
 • het vaststellen of wijzigen van het beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van leerlingen en personeel.

Als u het gehele reglement wilt lezen, dan kunt u dit via school opvragen. Is er een onderwerp wat u graag in de MR besproken wilt hebben, dan kunt u ook met één van de leden contact opnemen.

De klachtenprocedure

Het is mogelijk dat er ondanks de maximale inzet van beide partijen iets mis gaat tussen ouders en school. Spanningen laten voortbestaan en problemen laten escaleren is de slechtst denkbare oplossing. Vandaar de volgende gang van zaken.
Sinds enige jaren geldt voor alle basisscholen een beroepscode en klachtenprocedure ter voorkoming van seksuele intimidatie en machtsmisbruik, discriminatie en pesten. In grote lijnen wordt gesteld dat we dienen te voorkomen dat het kind geschaad wordt in de ontwikkeling. Te meer daar deze schade vaak blijvend is.
Wij willen samen zorg dragen voor een klimaat waarin iedereen de lichamelijke en geestelijke integriteit van eenieder binnen de school respecteert. Een klimaat waarin kinderen én volwassenen zich thuis en op hun gemak voelen, waardoor zij worden gestimuleerd tot ontwikkelen en presteren in een gelijkwaardige en volwaardige situatie.
Er zijn op schoolniveau afspraken gemaakt in verband met gedragsregels ten aanzien van leerkrachten en leerlingen. Tevens is er een klachtenregeling procedure van kracht. Beide liggen ter inzage op school. We kennen binnen onze school een aantal contactpersonen waar u met eventuele klacht(en) terechtkunt. Zij kunnen u desgewenst verwijzen naar hulpverlenende instanties. Er is ook een vertrouwenspersoon buiten de school aangesteld waar u eveneens met uw klacht(en) terechtkunt. Deze vertrouwenspersoon is niet op de hoogte van persoonlijke omstandigheden die de afhandeling van de klacht positief, dan wel negatief kunnen beïnvloeden, zodat de onpartijdigheid gewaarborgd kan blijven.
U kunt in geval of vermoedens van pesterijen, bedreiging en andere zaken met betrekking tot lichamelijk en/ of geestelijk geweld altijd direct contact opnemen met de groepsleerkracht, directie, contactpersoon, bestuur of vertrouwenspersoon. Hier kunt u de klacht ook schriftelijk of mondeling indienen. Doorverwijzing gebeurt alleen als het slachtoffer hiermee instemt.
Daarnaast is het natuurlijk mogelijk dat er, ondanks de grote inzet van iedereen, iets mis gaat tussen ouders en school. Mocht dit het geval zijn, neem dan in eerste instantie contact op met de groepsleerkracht. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren dan kunt u contact opnemen met de directeur. Hij zal de klacht bespreken en u eventueel verwijzen naar het bestuur. Daar kunt u zich ook vervoegen als de klacht de directeur betreft.

De formele klachtenprocedure

De formele klachtenprocedure, die in werking treedt indien de betrokken partijen geen oplossing vinden voor het probleem, luidt als volgt:

 • U dient een klacht in bij het bestuur of bij de onafhankelijke klachtencommissie.
 • Dit dient binnen een jaar na het ontstaan van een klacht te gebeuren.
 • Het bestuur verwijst u naar de vertrouwenspersoon of de klachtencommissie.
 • Eenvoudig af te handelen klachten kan het bestuur in overleg met u zelf afhandelen.
 • Dient u de klacht bij anderen dan onder -1
 • genoemd in, dan verwijst deze u door naar de in -1
 • genoemde instanties.
 • Het bestuur kan een voorlopige voorziening treffen.
 • Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend.
 • Binnen 5 dagen krijgt u bericht dat de klacht wordt onderzocht.
 • De directeur van de school krijgt bericht dat er een klacht wordt onderzocht.
 • Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan door een gemachtigde.

De namen en adressen van de diverse contact- en vertrouwenspersonen en commissies vindt u in hoofdstuk 10.

De ouderbijdrage

Elk jaar vraagt de ouderraad van alle ouders een ouderbijdrage. Deze is vrijwillig maar wel gewenst. Een school mag een leerling dus niet weigeren als ouders de ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Met andere woorden de toegankelijkheid van het onderwijs mag niet worden beïnvloed door de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt aangepast als uw kind tussentijds op school komt, of de school verlaat. De school sluit met de ouders een aparte overeenkomst af voor de vrijwillige ouderbijdrage. Het concept hiervoor vindt u in de Liduinakalender. De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt, na overleg met de O.R. en M.R., € 50,-. De bijdrage wordt besteedt aan de volgende activiteiten:

 • scholierenverzekering
 • handenarbeid-/ handwerkmateriaal
 • sinterklaasbijdrage
 • schoolreis
 • koffie ouderavonden
 • attenties
 • diverse overige activiteiten, o.a. Kerst, Pasen, sportdag, carnaval en kermis
 • onvoorziene uitgaven.

De schoolverzekeringen

Vooralsnog gaan we er vanuit dat de ouders individueel voor hun kinderen een ongevallenverzekering hebben afgesloten. Het schoolbestuur heeft een W.A.-verzekering afgesloten voor schade aan derden. Tevens loopt er via de ouderraad een ongevallenverzekering. Deze geldt voor ongevallen tijdens schoolactiviteiten zoals excursies, schoolreis en kampen. Specificaties ten aanzien van verzekerde bedragen, dekking en premie staan in de Liduinakalender vermeld.