U bent hier: Uitgangspunten»startpagina»Activiteiten voor kinderen

Activiteiten voor kinderen

De wet geeft aan welke vorming de basisschool minimaal moet geven. Dit leren moet heel breed worden opgevat in zowel wat geleerd wordt als de wijze waarop dat gebeurt. Hieronder volgt in grote lijnen een beschrijving van het onderwijs op onze school.
Wij willen een zo breed mogelijke ontwikkeling van alle kinderen  bevorderen.
De ontwikkeling van de kinderen en ons onderwijs aan hen moet zoveel mogelijk een doorlopende lijn hebben. Wij streven er dan ook naar dit meer en meer te realiseren.
In de beschrijving van de onderwijsactiviteiten ruimen wij voor het onderwijs aan de jonge kinderen in groep 1 en 2 een bijzondere plaats in, omdat dit toch een eigen karakter heeft en daardoor een dito aanpak. Deze periode is evenwel niet afgelopen als de kinderen naar groep 3 gaan.

In de vorming van de kinderen onderscheiden we de onderstaande ontwikkelingsgebieden.
Daarop is ons onderwijs in zijn totaliteit  gericht.

·    Lichamelijke ontwikkeling
(Spel en beweging, gymnastiek, zintuiglijke ontwikkeling, schrijfontwikkeling)

·     Sociale vorming
(Maatschappelijke vorming, geestelijke stromingen, sociale redzaamheid, verkeer)

·     Taalvorming
(Lezen, Nederlandse taal, Engels, schrijven)

·     Rekenen/Wiskunde
(Ordenen, rekenen/wiskunde)

·     Wereldoriënterende vormingsgebieden
(Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, gezondheidsopvoeding, techniek)
In de regio Oost-Nederland is onze school in 2005 met 11 andere scholen uitgekozen als voorhoedeschool voor het techniekonderwijs. De ontwikkeling hiervan krijgt de komende jaren een extra impuls.

·     Creatieve Vorming
(Handvaardigheid, tekenen, muziek en dans, creatief taalgebruik, drama)

·     Levensbeschouwelijke vorming
(Catechese)

·     Actief burgerschap
We bewonen één wereld waar we samen verantwoordelijk voor zijn. Het evangelie, de sociale traditie en ons wereldburgerschap blijven ons uitdagen om te streven naar iets beters. Dit betekent verantwoordelijkheid dragen, maar ook tegen de stroom in durven gaan en hoopvol blijven streven naar een betere wereld.
Actief burgerschap is verbonden met de identiteit en de levensbeschouwelijke opdracht van de school. Dit komt op de St. Liduinaschool o.a. tot uiting in: respectvol omgaan met elkaar, leren samen te werken, een veilige omgeving creëren, leren je verantwoordelijk te voelen voor je eigen gedrag (houding en taalgebruik)

 

De basisvaardigheden Lezen, Nederlandse taal en Rekenen/Wiskunde krijgen het meeste accent zonder de overige, zeer waardevolle ontwikkelingsgebieden te kort te doen en uit het oog te verliezen.
Groei van kennis, inzicht, vaardigheden en een juiste houding staan ons daarbij voor ogen.
Ontwikkeling van creativiteit, motoriek en een goed sociaal-emotioneel welbevinden en handelen krijgen ruimschoots aandacht.
Om de doelstellingen te realiseren hanteren we diverse methoden en werkwijzen.
We stellen een goed gestructureerde aanpak op alle terreinen op prijs.
We werken met de nieuwste methoden en we houden ze up-to-date. Er vinden op dit gebied dan ook voortdurend vernieuwingen/aanpassingen plaats.
Tevens worden diverse spelmaterialen en vele computerprogramma’s gebruikt.
Het leren in de groepen 1 en 2 is primair gericht op het bevorderen van een brede ontwikkeling van kinderen en houdt zoveel mogelijk rekening met de verschillende mogelijkheden van ieder kind.

Bij dit op ontwikkeling gericht leren komen de volgende activiteiten aan bod:

 • spelactiviteiten, bijvoorbeeld het spelen in hoeken, gymactiviteiten;
 • constructieve activiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van een bouwhoek, lego;
 • gespreksactiviteiten, bijvoorbeeld in de vorm van kringgesprekken, leergesprekken;
 • creatieve en beeldende activiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van knutselactiviteiten;
 • muziek- en dansactiviteiten, bijvoorbeeld liedjes zingen, kinderdansjes;
 • taal-, lees- en schrijfactiviteiten, bijvoorbeeld voorlezen, woordjes stempelen; 
 • reken- en wiskunde activiteiten, bijvoorbeeld meten, wegen en telspelletjes.

Meestal wordt er een aantal weken gewerkt rond een thema dat past bij het seizoen of aansluit bij de belevingswereld van het kind. Tijdens de speelwerktijd mogen de kinderen veelal zelf kiezen waar ze mee willen spelen of werken. Ze krijgen elke week minimaal één verplichte opdracht.
Door middel van observaties en toetsen houden wij de ontwikkeling van elk kind nauwkeurig bij. Aan de kinderen die dit nodig hebben, geven wij extra aandacht door samen met hen bepaalde vaardigheden te oefenen, in of buiten de klas.

Een dagdeel in groep 1 en 2 kan er als volgt uit zien:

 • dagopening;
 • speelwerktijd;
 • kringactiviteit;
 • eten en pauze;
 • buitenspel of gymles.

 

Excursies – Vieringen

Gedurende het schooljaar gaan alle groepen op excursie(s).  Het betreft excursies naar musea, schouwburg, kinderboerderij, parken, bedrijven, exposities enz.
Ze vormen door hun andere manier van leren en beleven een goede en prettige afwisseling met de onderwijspraktijk in de groep.
Ook worden in de loop van het schooljaar verschillende vertegenwoordigers van maatschappelijke instanties uitgenodigd om de kinderen ook op deze wijze de kans te geven een bredere kijk op de maatschappij te ontwikkelen.
Samen vieren hoort bij ons leven en zo ook in onze school.

Wij noemen als voorbeelden van vieringen:

 • Verjaardagen
 • Sinterklaas
 • Kerstviering
 • Carnaval
 • Paasviering
 • Lenteviering
 • Kermis
 • Vrijwilligersfeest

 

Ook buiten schooltijd worden er vele activiteiten, waaronder vele schoolsporttoernooien georganiseerd (schaken, atletiek, voetbal, handbal, basketbal). De kinderen kunnen hieraan vrijwillig deelnemen onder begeleiding van enthousiaste ouders en leerkrachten.
Op dinsdag kunnen kinderen op school deelnemen aan schaaklessen en op donderdag repeteert ons schoolkinderkoor.

 

Projecten/Werkstukken – Presentatie

Regelmatig verzorgen de kinderen een project (werkstuk). Ze bestuderen dan zelfstandig een onderwerp naar keuze en maken daar een verslag van.
Het project wordt afgesloten met een presentatie over het betreffende onderwerp voor de groep.
Kinderen leren op deze wijze tevens zelfstandig te plannen.