U bent hier: Uitgangspunten»startpagina»Waar staan wij voor

Waar staan wij voor

INLEIDEND WOORD

Op deze pagina krijgt u een kleine inkijk in het onderwijs op de St. Liduinaschool.
Het is slechts een summier overzicht.
Na het lezen nieuwsgierig geworden? Wilt u meer van ons weten?
Maak gerust een afspraak voor meer informatie of om een kijkje in onze school te komen nemen.
Is dat niet vreemd?
Absoluut niet, integendeel.
Wij zullen u graag en van harte welkom heten.

ST. LIDUINASCHOOL: BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

 

WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

De St. Liduinaschool wil uitgaan van het kind met zijn eigen specifieke aanleg en tempo en zijn sociale achtergrond. Ieder kind moet in zijn eigenheid tot zijn recht komen.
Het samen werken en spelen, samen spreken en plezier hebben, maar ook het verdriet samen delen zijn een belangrijk gegeven.
Elk kind komt naar school om te leren. Dat is voor iedereen een vanzelfsprekendheid, maar je kunt je daarbij wel afvragen wat er geleerd wordt.
Bij een school denken de meesten begrijpelijkerwijze in eerste instantie aan het leren van belangrijke zaken als bijvoorbeeld lezen, schrijven, rekenen en taal.
Wij willen hier als een ruimere doelstelling de verstandelijke ontwikkeling van de kinderen noemen, omdat vele andere en heel veel activiteiten in de onderbouwgroepen ook onder deze noemer zijn te scharen.

 

Wij beogen als school echter meer te zijn dan een leerschool met alleen de eerder genoemde opdracht.
Heel nadrukkelijk willen wij ook:

*de creativiteit en motoriek van de kinderen stimuleren,
*hen leren samen te werken,
*dat de kinderen meer en meer zelfstandig worden,
*dat ze initiatieven nemen,
*dat onze leerlingen zorg hebben voor zichzelf, de anderen en de dingen in hun omgeving.
*bevorderen dat ze verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen. 

Naarmate de leeftijd vordert wordt deze verantwoordelijkheid ruimer.

Om al het bovenstaande te realiseren proberen we een goede verdeling te maken in het activiteitenrooster tussen werken ‘met je hoofd’ en werken ‘met je lichaam’, tussen werken ‘in je eentje’ en werken ‘met de groep’, tussen ‘muzisch-expressieve en overige’ leer-gebieden, ‘inspannende en ontspannende’ activiteiten. 

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen leren in een veilige, uitnodigende en plezierige omgeving. Dit gebeurt zoveel mogelijk rekening houdend met hun individuele kwaliteiten en omstandigheden met aandacht voor hun persoonlijke ervaringen.

Elk kind is anders en het is belangrijk dat het zijn eigen mogelijkheden ontdekt en die optimaal ontwikkelt, dat het zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt, dat het ook weet dat het heel veel dingen zelf goed kan. Dit draagt ertoe bij dat een kind met meer plezier naar school gaat en een goed gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen krijgt. 

Een kind leert gemakkelijker als het op een effectieve wijze in een goede, plezierige en veilige sfeer met een positieve instelling ten opzichte van anderen kan werken. Dit draagt als geheel bij aan een goede sociaal-emotionele ontwikkeling.

Dat veilige en plezierige klimaat wordt door de school ook gecreëerd door te zorgen voor orde en regelmaat. Niet met starre regels, maar met afspraken ontstaan vanuit een vriendelijke vanzelfsprekendheid, proberen we dit te realiseren. 

Uit het bovenstaande moge blijken dat wij dan ook voortdurend aandacht hebben voor het scheppen van een goed pedagogisch klimaat. Een goede sfeer op school is van wezenlijk belang. Daarbij gaat het om wederzijds respect voor elkaar, vertrouwen in elkaar en echte belangstelling voor elkaar.

Niet alleen de sfeer tussen de leerlingen onderling moet goed zijn. Datzelfde geldt ook voor de sfeer tussen leerlingen en leerkrachten, leerkrachten onderling en die tussen ouders en de teamleden.

De St. Liduinaschool is een r.-k.-school. 

Wij willen in ons onderwijs de kinderen op een uitnodigende manier ervan bewust maken dat er naast materiële ook diepere waarden zijn. Christelijke waarden zijn daarbij voor ons een belangrijke leidraad.

Ouders zijn de hoofdverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen, maar ook wij zien ons als schoolteam hierbij voor een belangrijke taak gesteld. 

Wij willen de kinderen opvoeden tot goede mensen:

· die openstaan voor anderen;
· die vertrouwen in het leven;
· die erin geloven dat iets ten goede kan keren en daaraan meewerken;
· die het ‘verhaal’ van Jezus aldoende willen doorgeven.

Ieder kind moet in de maatschappij waarin het leeft, zijn eigen weg vinden. Het moet tot een persoonlijkheid uitgroeien:

· het moet kritisch de gebeurtenissen in zijn omgeving benaderen;
· in verdraagzaamheid met mensen met andere gedragspatronen, levensopvattingen en geloofsovertuigingen kunnen samenleven;
· een mens worden die naargelang zijn talenten verantwoordelijkheid op zich kan en wil nemen.

Het kind kan dit op geen betere wijze leren dan door het nu reeds te doen. Daarom zal de school een leefgemeenschap moeten vormen waar het samen met anderen kan werken aan zijn toekomst. Dit alles betekent dat onze school ook kinderen met een niet-katholieke achtergrond of een andere geloofs- of levensovertuiging welkom heet. Wij verwachten dan wel dat zij en hun ouders de christelijk-katholieke identiteit respecteren, aan de catecheselessen en de activiteiten in het kader van de catechese meedoen.

De levensbeschouwelijke vorming binnen ons onderwijs krijgt gestalte in onze levenshouding en mensvisie, in onze omgang als mensen met elkaar, in waarden en normen die we als school willen overdragen aan de kinderen, in ons catechese-onderwijs.

Tevens ondersteunen en/of organiseren wij daadwerkelijk acties voor hulp aan onze medemensen in nood. Daarbij vinden we het belangrijk door voortdurende informatieverstrekking aan de kinderen een positieve houding naar je naaste te bewerkstelligen.

DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

Ons onderwijs is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot circa 12 jaar.
We werken met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in een groep.
Leerlingen zitten in groepjes bij elkaar.
De wens van de kinderen wordt daarbij gehonoreerd, mits het werkklimaat optimaal blijft.
Binnen de eenheid van een groep is er plaats voor werken in kleinere groepen en/of op verschillende niveaus en individueel.

Zelfstandig werken neemt een voorname plaats in ons onderwijs in. Een opbouw vanaf groep 1 t/m groep 8 zorgt ervoor dat kinderen steeds zelfstandiger met hun opdrachten kunnen omgaan en deze in de beschikbare tijd plannen. Ze leren zelf te beslissen hoe ze tot oplossingen komen, al dan niet in samenwerking met groepsgenoten.
De leerlingen worden geleidelijk aan medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Doch de ouders en leerkrachten blijven voor de leerlingen op basisschoolleeftijd de verantwoordelijken.
Belangrijk vinden wij het dat de leerlingen de gelegenheid wordt geboden zich zoveel mogelijk op hun eigen niveau te ontplooien.
Gedifferentieerd werken maakt het ons mogelijk sommige kinderen die bepaalde leerstofonderdelen nog niet zo goed onder de knie hebben, extra te helpen. Ook kinderen die verder zijn dan de andere kinderen in de groep, kunnen op deze manier aan hun trekken komen.
Zij krijgen andersoortige opdrachten en taken of een ander programmaonderdeel, waaronder b.v. Spaans.

Het gebruik van verschillende werkvormen zet kinderen extra aan tot leren in de meest ruime zin van het woord. Ze zijn daardoor uitermate gemotiveerd en geïnteresseerd, en het leren verloopt daardoor plezieriger, beter en gemakkelijker.
Naast zelfstandig werken zijn samenwerkend leren en gerichte instructiemomenten hierbij belangrijke sleutelwoorden.
Doel bij samenwerkend leren is: a. leren samen te werken en te overleggen, samen iets op te lossen en uit te voeren; b. gebruik te maken van elkaars sterke punten en die dus ook ten dienste van de medeleerling aanbieden.
Bij een goed evenwicht hierin en een juiste, goed gedoseerde toepassing en afwisseling gedijen de leerlingen. Dat wat geleerd moet worden en op welke wijze, de mogelijkheden van de kinderen en het moment bepalen de werkvorm.
Het onderwijs is zo ingericht dat leerlingen in acht opeenvolgende jaren de school doorlopen. In voorkomende gevallen is er de mogelijkheid deze termijn aan te passen.

De opvang van nieuwe leerlingen

Als kinderen de leeftijd van vier jaar hebben bereikt, mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf vijf jaar zijn ze leerplichtig.
Ten aanzien van kennismaking en de instroom van nieuwe leerlingen gelden op onze school de volgende afspraken:

· De kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereiken, mogen de vijf ochtenden vóór hun verjaardag op school komen.
Voor de kinderen die in de maand december 4 jaar worden, geldt een andere regeling. De instroom van deze leerlingen gebeurt in overleg met de groepsleerkracht.
· Tevens geldt Enschede-breed de afspraak dat kinderen die in de laatste maand vóór de zomervakantie 4 jaar worden, aan het begin van het volgende schooljaar welkom zijn.

Als een kind van een andere basisschool komt kan het vóór definitieve plaatsing ook een keer ter kennismaking meedraaien in de nieuwe groep.
De groepsleerkracht van uw kind neemt tijdig contact met u op om dit te overleggen.

DE BETROKKENHEID VAN OUDERS

Ouders vertrouwen hun kinderen voor een groot deel van de dag toe aan de leerkrachten van een school. Het spreekt voor zich dat zij goed op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen van hun kinderen. Samen met de leerkrachten zijn zij verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke begeleiding.
School en ouders hebben een gemeenschappelijk belang in het welzijn van de kinderen. Bovendien stimuleert de belangstelling van de ouders de kinderen. Het team van de St. Liduinaschool hecht grote waarde aan een goed contact tussen school en ouders. Leerkrachten zijn daardoor beter in staat de kinderen te leren kennen en te begrijpen, ouders begrijpen beter waar de leerkrachten en kinderen op school mee bezig zijn en waarom.
De school doet regelmatig een beroep op ouders, ouderraad en medezeggenschapsraad van de school. Ouders zijn op vele terreinen in de school actief.
We ervaren dat er door allerlei activiteiten een goede samenwerking tussen ouders en team ontstaat. Dit komt de kinderen ten goede, maar ook de ouders en teamleden.